Valikko

EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien työnhakijoiden saatavuusharkinnasta luovuttava

10.11.2017

TIEDOTE

Hallituksen pitää päättää EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien, Suomesta työlupaa hakevien saatavuusharkinnasta luopumisesta osana valmisteilla olevaa maahanmuuttopoliittista ohjelmaa, vaativat kauppakamarit. Työministeri Jari Lindström totesi keskiviikkona 8.11.2017, että hallitus ei kuitenkaan aio ryhtyä toimiin asiassa. Kauppakamarien mukaan saatavuusharkinnan poistaminen parantaisi työllisyyttä, edistäisi talouskasvua sekä auttaisi yrityksiä rekrytoimaan helpommin ammattiosaajia, joista on tällä hetkellä pulaa.

“Saatavuusharkinnasta luopuminen olisi Suomelle kilpailuetu, joka parantaisi yritysten kilpailukykyä kansainvälisesti. Tämä on yksi keino helpottaa ulkomaalaisten rekrytointiin liittyvää lupaprosessia, joka on nykyisellään raskas ja hidas”, Tampereen kauppakamarin edunvalvonnasta vastaava johtaja Peer Haataja kommentoi.

Lupien käsittelyä pitää lyhentää

”Lainsäädännön muuttaminen vie aikansa. Välitön toimenpide on lupakäsittelyprosessin lyhentäminen, mikä tarkoittaa käytännössä lupakäsittelijöiden määrän lisäämistä”, Haataja vaatii.

Osaavan työvoiman saatavuus on noussut merkittäväksi kasvun esteeksi eri toimialoilla ja yrityksillä on rekrytointivaikeuksia joka puolella maata – myös Pirkanmaalla.

”Pulaa on useista metallialan osaajista, esimerkiksi koneistajista ja hitsareista sekä ICT-alan osaajista”, Haataja arvioi.

Haatajan mukaan ammattitaitoisen henkilöstön puute tarkoittaa esteitä kasvulle, kun yritykset eivät laajenna liiketoimintaansa henkilöstöpulan vuoksi. Työvoiman saatavuusongelmat uhkaavat myös siirtää tuotantoa ja työtä pois Suomesta, sillä kansainvälisesti toimivat yritykset teettävät työtä siellä, mistä löytyy tekijöitä.

Saatavuusharkinnalla tarkoitetaan käytäntöä, jossa selvitetään ennen oleskeluluvan myöntämistä EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevalle työntekijälle, onko työmarkkinoilla Suomessa tai EU:n alueella jo saatavilla sopivaa työvoimaa kyseiseen tehtävään. Tämä järjestelmä tarkoittaa jopa kuuden kuukauden lupaprosessia, joka voi johtaa myös kielteiseen päätökseen. Kauppakamarit painottavat, että saatavuusharkinnan poistaminen helpottaisi yritysten mahdollisuutta rekrytoida työntekijöitä kansainvälisesti osaamistarpeiden perusteella. Sen sijaan, että viranomainen arvioi työvoiman tarvetta yritysten puolesta, työperusteisten maahanmuuttajien määrän ratkaisisi yritysten osaamistarpeet ja avoimet työpaikat.

”On aiheellista kysyä, mitä etukäteen tehtävällä saatavuusharkinnalla tavoitellaan. Työmarkkinoiden määrällinen sääntely ei ole perusteltua, sillä työn määrä ei ole vakio. Jos taas etukäteen tehtävällä saatavuusharkinnalla pyritään estämään mahdollisia ongelmia, eikö resursseja olisi silloin järkevämpi siirtää tarvittaessa jälkikäteen tehtävään valvontaan, jolloin mahdollisiin yksittäisiin ongelmiin voidaan puuttua tehokkaammin”, johtaja Johanna Sipola Keskuskauppakamarista kysyy.

Saatavuusharkinnan poistaminen on ajankohtaista myös siksi, että työvoimapula on kasvanut Suomen lisäksi eri puolilla Eurooppaa. Kilpailu eurooppalaisesta työvoimasta on kiristynyt, eivätkä Suomessa toimivat yritykset löydä EU:n alueelta työntekijöitä enää yhtä helposti kuin ennen. Kauppakamareiden mukaan Suomen on ryhdyttävä aktiivisesti houkuttelemaan maahan työntekijöitä ulkomailta.

”Väestönkehityksemme ei ole kestävällä pohjalla. Hyvinvointivaltiomme ylläpitäminen vaatii jatkossa huomattavasti nykyistä korkeampaa työllisyysastetta, jonka saavuttaminen vaatii muiden toimenpiteiden ohella työperusteista maahanmuuttoa. Saatavuusharkinnan poistaminen ei yksin ratkaise pulaa osaavista työntekijöistä. Työperusteisen maahanmuuton lisäksi tarvitaan työllisyysasteen nostamista rakenteellista työttömyyttä purkamalla. Kannustinloukuista on päästävä eroon, työmarkkinoiden joustoja on lisättävä sekä asuntoja on rakennettava varsinkin kasvukeskuksiin. Lisäksi koulutuksesta on tehtävä entistä joustavampaa, jotta se pystyy vastaamaan yhä nopeammin muuttuviin osaamistarpeisiin”, Sipola sanoo.

Kauppakamarien linjaus työperusteiseen maahanmuuttoon liittyen on luettavissa kokonaisuudessaan tästä.

 Lisätietoja:

Tampereen kauppakamarin edunvalvonnasta vastaava johtaja Peer Haataja, 040-553 5535